Matematické kalkulačky

Matematika je veda zaoberajúca sa z formálneho hľadiska kvantitou, štruktúrou, priestorom a zmenou. Matematika je tiež popisovaná ako disciplína, ktorá sa zaoberá vytváraním abstraktných entít a vyhľadávaním zákonitých vzťahov medzi nimi.

Matematika je založená a budovaná ako exaktná veda. Jej exaktnosť (podobne ako iných exaktných vied) tkvie v tom že, ako matematické objekty, tak aj operácie nad nimi sú exaktne vytýčené (tj s nulovou vnútornou vágnosťou), teda tak, že každý v matematike (v danej exaktnej vede) vzdelaný človek úplne presne (bez akýchkoľvek pochýb) vie, čo znamenajú. To je podstata exaktnosti tejto disciplíny. V rámci matematiky existuje ale ešte inak chápaná exaktnosť, a to exaktnosť použitých metód a ich výsledkov.

Príkladom môže byť exaktné a neexaktné riešenie: Niektoré aplikácie sú riešiteľné iba opustením prísnej a obmedzujúcej požiadavky exaktnosti výsledku. Napríklad preto, že neexistuje matematická funkcia, ktorá by bola (exaktným) riešením danej diferenciálnej rovnice. Môže ale existovať postupnosť funkcií, ktorá s ľubovoľnou presnosťou (nie však exaktne), riešením tej rovnice je. Dosadením exaktného výsledku (riešenia) do východzieho vzťahu (rovnice) dostávame identitu. Neexaktný výsledok sa od exaktného líši o „chybu“, takže po jeho dosadení identitu nedostaneme.

Charakteristickou vlastnosťou matematiky je jej dôraz na absolútnu presnosť metód a nespochybniteľnosť výsledkov. Tieto vlastnosti, ktoré matematiku odlišujú od všetkých ostatných vedných disciplín, majú pôvod už v antickom Grécku. Najstarším zachovaným príkladom tohto prístupu je kniha gréckeho matematika Euklida Základy pochádzajúce zo 4. storočia pred n. l.

Širokej verejnosti je známa tzv. elementárna matematika, ktorá sa zaoberá operovaním s číslami, riešením praktických úloh, jednoduchých rovníc a popisom základných geometrických objektov. Vo fyzike, informatike, chémii, ekonómii a ďalších odboroch sa často využívajú výsledky aplikovanej matematiky, ktorá je tiež týmito odbormi spätne ovplyvňovaná. Tzv. čistá matematika sa zaoberá iba vysoko abstraktnými pojmami, ktorých definovanie nie je priamo motivované praktickým úžitkom v reálnom svete. Niektoré odbory čistej matematiky sa nachádzajú na pomedzí s logikou či filozofiou.


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií